Spotřební daň

Vadí vám vysoká cena benzinu, cigaret nebo alkoholu? Do ceny tohoto zboží se promítá spotřební daň. Patří do skupiny nepřímých daní a platí ji podnikatelé i fyzické osoby. Jejím cílem je zvýšit odvody do státního rozpočtu, případně regulovat spotřebu těchto produktů například i kvůli tomu, že jejich konzumování je zdraví škodlivé. To se týká zejména alkoholu a tabáku. Protože spotřební daň výrazně zvyšuje cenu těchto produktů, částečně se tím reguluje i jejich spotřeba. Podstatné ovšem je, že spotřební daň tvoří významný příjem do státního rozpočtu. Plátci této daně jsou právnické i fyzické osoby, které jsou provozovateli daňového skladu, oprávněnými příjemci, odesílateli či výrobci. Daňovým skladem se rozumí podnik, který produkt vyrábí nebo skladuje.

Daň se například neplatí z důvodů „vyšší moci“

Povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň vzniká v okamžiku, kdy je produkt uveden do volného daňového oběhu na území České republiky. Plátce daně, kterému vznikla povinnost tuto daň platit, se musí registrovat u celního úřadu, který vykonává správu daně. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Za určité situace povinnost platit spotřební daň nevzniká z důvodů „vyšší moci“. Je to v případě ztráty či znehodnocení v důsledku neodvratitelných a nepředvídatelných událostí, například při živelných katastrofách. Při pohybu mezi státy Evropské unie je určité množství zboží od placení daně osvobozeno. Je určeno pro osobní spotřebu a u cigaret je to například 800 kusů. 

Bez daně je pivo a víno pro potřebu domácnosti

Pro placení spotřební daně jsou rozhodující limity výroby a liší se také sazba daně. Například u piva se spotřební daň neplatí, je-li domácí produkce do 200 litrů za rok a slouží-li jen pro potřebu domácnosti a jejích hostů. U vína je to produkce do 2 000 litrů tzv. tichého (nešumivého) vína za rok.  Spotřební daň z vína se také neplatí, když se používá pro výrobu octa, léčiv či potravinářských výrobků s určitým limitem obsahu alkoholu.