Daň z příjmu právnických osob

Jde o daň přímu, kterou platí podnikatelské i další subjekty provozující činnost v České republice. Právnické osoby, například firmy, družstva, nadace, spolky, ale i obce platí daň z příjmů podle toho, kde mají sídlo. Právnické osoby, které mají sídlo v České republice, platí z příjmů získaných v tuzemsku i v zahraničí. Organizace, které mají sídlo v zahraničí, platí daň z příjmu právnických osob pouze ze zdrojů v České republice. Zdaňovacím obdobím pro právnické osoby je obvykle kalendářní rok, ale může to být také hospodářský rok, období od fúze či rozdělení firmy nebo i účetní období, jenž je delší než 12 měsíců.

Sazba daně je 19 %, ale byla i 35 %

Sazba daně z příjmů právnických osob je nyní 19 %, ale v roce 1999 dosahovala až 35 %. Postupně se snižovala. Nynější výše sazby daně z příjmů právnických osob je stabilní od roku 2010. Poplatníky daně jsou subjekty, které nejsou fyzickými osobami, a podle nového občanského zákoníku také neziskové organizace a například i svěřenecké fondy, jež nemají právní subjektivitu. Neziskové organizace mají určité výhody, když mají statut veřejně prospěšného poplatníka. To znamená, že taková organizace vykonává hlavní činnost, která není podnikáním. Veřejně prospěšným poplatníkem ale nejsou například společenství vlastníků nebo určitý druh nadací.

Z daní lze odečíst náklady na výzkum a vývoj

Daň z příjmů právnických osob platí subjekty z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Nově do těchto příjmů patří i dědické příjmy a dary. Do těchto příjmů naopak nepatří například příjmy zdravotní pojišťovny ve formě pojistného od pojištěnců včetně penále a pokut, platby za pracovně-lékařské služby či účelové dotace z rozpočtu obcí, krajů i ze státního rozpočtu. Daně se neplatí i z členských příspěvků spolků, odborových organizací, politických stan, z příjmů z nájemného z bytů a garáží patřících bytovým družstvům a příjmů z některých dividend. Důležité pro výpočet daně z příjmů právnických osob jsou odečitatelné položky. Významnou položkou mohou být náklady vynaložené poplatníkem na výzkum a vývoj.